×

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Provozovatel:

Služby a www provozuje společnost STARLINK media s.r.o. se sídlem Svéradice 96, 340 01 Horažďovice, vedená u Krajského soudu v Plzni C 33000
IČO: 01698371
Tel: +420 731 182 694 , Email: support@starlinkmedia.eu

(dále jako prodávající)

2. Uzavření smlouvy:

Za uzavřením kupní smlouvy je považována uhrazená objednávka jednoho či více druhů zboží (balíčků virtuálních kreditů) na stránkách www.starlinkmedia.eu.

3. Cena a platební podmínky:

Veškeré ceny na stránkách www.starlinkmedia.eu jsou vždy uvedeny včetně platné sazby DPH tedy ve výši 21%. Platba probíhá vždy bezhotovostně prostřednictvím platební brány gopay. Uvedené ceny jednotlivých balíčků jsou závazné v okamžiku provedení objednávky a zaplacení ceny.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny balíčku kreditů na požádání přes kontaktní formulář uvedený na těchto stránkách a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl kupující v kontaktním formuláři.

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od provedení platby za nákup balíčku kreditů a to jen v případě, že nezapočalo čerpání zakoupeného kreditu. V opačném případě, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy a který je totožný s účtem, ze kterého byla platba kupujícím uhrzena. Žádost o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručena písemně na e-mailovou adresu: support@starlinkmedia.eu.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran:

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží (virtuálnímu kreditu) zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy support@starlinkmedia.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Ochrana osobních údajů:

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

7. Zpracování osobních údajů:

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje  uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje budou zpracovány a uchovány po dobu neurčitou.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies:

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s nabídkou, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu či telefon kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

9. Reklamace:

Reklamace služeb směřujte na e-mail: support@starlinkmedia.eu. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů po obdržení.

10. Závěrečná ustanovení:

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: STARLINK media s.r.o., Svéradice 96, 34101, adresa elektronické pošty: support@starlinkmedia.eu.       

 

Ve Svéradicích dne: 10.10.2016

 

 

Odběr novinek a akcí

Vyplňte svůj telefon, pošleme Vám informace o novinkách a akcích:
Číslo pište v mezinárodním formátu,
Číslo pište v mezinárodním formátu,
Zadáním tel. čísla souhlasím se zpracováním osobních údajů, více zde.

PROČ VOLAT PRÁVĚ NÁM?

BEZKONKURENČNÍ CENY VOLÁNÍ

MAX. DISKRÉTNOST  - VOLÁŠ NÁM DOMŮ

JSME TU PRO TEBE 24 HODIN DENNĚ

ŽÁDNÉ ZDRŽOVÁNÍ A NEKONEČNÁ MENU

JEN TY SÁM SI URČUJEŠ DÉLKU HOVORU

ONLINE PLATBY Z VĚTŠINY BANK

RYCHLÝ A VÝHODNÝ NÁKUP KREDITU PŘES SMS

SLEVY PŘI OPĚTOVNÉM NÁKUPU KREDITU

JAK NABÍT KREDIT

1. Vyber si měnu a výši kreditu z naší nabídky

2. Vyplň údaje a bonusový kód, pokud jej máš z předchozí objednávky

3. Přejdi k platební bráně tlačítkem potvrdit objednávku

5. Vyber si z nabídky svou banku

6. Ve své bance proveďte platbu podle údajů v objednávce

7. Po úspěšném připsání částky na náš účet ti přijde sms potvrzení

8. Můžeš začít volat s vybranou slečnou (klukem)

9. Nechceš čekat? Zavolej na přímou linku uvedenou u každého profilu a dovoláš se okamžitě.

SMS chat je 18+ moderovaný chat s operátormi, ktorí sú zaplatení odpovedať na každú vašu správu. Pre zablokovanie obsahu pre dospelých pošlite SMS v tvare 18 STOP na číslo 7408.

Mám zájem Nemám zájem